Seitenlinks

ACHTUNG!!! - Hier wird ein Betrugsversuch veröffentlicht

SchnellPaket Solutions <jaqueline_5kreizy@hotmail.com>

Ihre Sendung wurde erfolgreich geliefert!

Lieferungsupdate


Geschätzte Kundin,
Wir sind äußerst glücklich, Ihnen die erfolgreiche Zustellung Ihrer Sendung zu bestätigen. Ihr Interesse an unserem Service ist für uns von größter Bedeutung.
Bitte gewähren Sie uns etwas Zeit, um Ihr Paket zu begutachten und uns Ihr Feedback mitzuteilen. Jede Kritik hilft uns, Ihnen besser zu dienen.
Details Sehen


Vielen Dank für Ihre Treue.
Ihr Kundenservice-Team

Klicke hier für den Mailheader

Return-path: <jaqueline_5kreizy@hotmail.com>
Envelope-to: django@localhost
Delivery-date: Sun, 21 Jan 2024 01:22:04 +0100
Received: from localhost ([127.0.0.1] helo=django)
by django with esmtp (Exim 4.93)
(envelope-from <jaqueline_5kreizy@hotmail.com>)
id 1rRLbA-001Ujb-5u
for django@localhost; Sun, 21 Jan 2024 01:22:04 +0100
Received: from pop3.smart-mail.de [217.69.254.100]
by django with POP3 (fetchmail-6.4.2)
for <django@localhost> (single-drop); Sun, 21 Jan 2024 01:22:04 +0100 (CET)
Received: from NAM12-MW2-obe.outbound.protection.outlook.com
(mail-mw2nam12olkn2032.outbound.protection.outlook.com [40.92.23.32]) by
mail.smart-mail.de with ESMTPS id 4DE74ADE for <xxx>; Sun,
21 Jan 2024 01:21:21 +0100 (CET)
Received-SPF: Pass
identity=jaqueline_5kreizy@hotmail.com; client-ip=40.92.23.32;
helo=NAM12-MW2-obe.outbound.protection.outlook.com
Authentication-Results: unknown-host; dkim=pass (2048-bit key; unprotected)
header.d=hotmail.com header.i=@hotmail.com header.a=rsa-sha256
header.s=selector1 header.b=fnZJlVKT; dkim-atps=neutral
ARC-Seal: i=1; a=rsa-sha256; s=arcselector9901; d=microsoft.com; cv=none;
b=JLEV+qlORdSYCjED9Wi4nHxQ56KIBzJEIpzT4sd7M/qoVKewdE9QlUx2byQIEpfVMicx1pzL4pxpioHM7zGtd8GYkUwx8O5LDhqVj/dAFY92izVM1cp8Edfm81Ex8zXRJ4WAFsgnJ+ra8qitdWBy8d+W2TTiNVK3d3FyVxk8hMRRQIecMPOp/FUYaF64zRjtofrBftP3h9noeK5/C1Hyi6zzg6rQr/y7mUQhpK8egItaR6sqY46e2oBtkHHZ9BC7fTHtJv6+DG3VfXeedlG2Fqk/IvJGYwtNIvMqfjzq2Vh6nU1zrZvs/Ufj6J6umnO0IcaRc7otCfp8pay+54pIFA==
ARC-Message-Signature: i=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed;
d=microsoft.com; s=arcselector9901;
h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-1;
bh=jFkA2OEzNBMDU4HmINfYOofvVWR3dSJgOL//5GhHQ1M=;
b=eTxyCSLDjiQkdztUiC2EWTE+BwwDNMvYSfwkGEMn/ERDMcSO6l7Nrwv+KLrIKCnMY20VC432863Ywb6zsC92SW3CLfs1AiiDWTj86pATg6LkxgrEQhZeZeTYFsqB7tB6lf2mZMXWCUN89/2ClPHMolTdOg2B6qHEa+922j/PsLR6iRKDaL9J3bX9+AuTdx9rCwa2JkqOIrDcyQodZoCmAbn9DZfwqZmCGYJp1DD4OZ/r3b47XfLjm4kv7o71XHhzdUVg4Ee70zS0PJSdpCcwsWlz7EHUjZ+HlQrKAob6xe3VyEVjp3XTDSDa4YdnQRCkmqzlzwZehE1JYuUPkVTVXw==
ARC-Authentication-Results: i=1; mx.microsoft.com 1; spf=none; dmarc=none;
dkim=none; arc=none
DKIM-Signature: v=1; a=rsa-sha256; c=relaxed/relaxed; d=hotmail.com;
s=selector1;
h=From:Date:Subject:Message-ID:Content-Type:MIME-Version:X-MS-Exchange-SenderADCheck;
bh=jFkA2OEzNBMDU4HmINfYOofvVWR3dSJgOL//5GhHQ1M=;
b=fnZJlVKTo8nTRQpnw054pufEhmTrytg2Br/jnWNiP8xAP8x0MgkCKRCmB+7Y/VFEZSW1j2bqh7VP0T30duzyQ41/3i6Qdm3CR1jv6V/5BMo1twx5rBTWZ+ef13pukY99732s15gCmpb1QivJpGxnDlZprbaOIHhvwaKFowZHQPSRNzkLU3PFRX+oQz6e8NZZ3/r7mlFv7HixjaLB71kRSxq10VKPifPDKtnnQ1jTL8pASmRfy269D+uvRoLZsEPKBSERE+Ln89u4h3iBhbgWW69hvBVHj4m2Mr0VhxlQ7MSEFthxuJe33TkS7ZDfrvvk1VgONvMiL8sgTzSoyEKFGg==
Received: from SN6PR02MB3919.namprd02.prod.outlook.com
(2603:10b6:805:33::13) by CH2PR02MB6710.namprd02.prod.outlook.com
(2603:10b6:610:7e::21) with Microsoft SMTP Server (version=TLS1_2,
cipher=TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384) id 15.20.7202.29; Sun, 21 Jan
2024 00:21:13 +0000
Received: from SN6PR02MB3919.namprd02.prod.outlook.com
([fe80::fe69:6ba7:f367:eb9d]) by SN6PR02MB3919.namprd02.prod.outlook.com
([fe80::fe69:6ba7:f367:eb9d%3]) with mapi id 15.20.7202.027; Sun, 21 Jan
2024 00:21:13 +0000
Date: Sun, 21 Jan 2024 03:20:37 +0300
Subject: Exklusivnachricht: Ihre Ware unterwegs
Message-ID:
<SN6PR02MB391948116CD968B16B90BB90D7762@SN6PR02MB3919.namprd02.prod.outlook.com>
From: "SchnellPaket Solutions" <jaqueline_5kreizy@hotmail.com>
To: xxx
Content-Transfer-Encoding: quoted-printable
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
X-TMN:
[fU5RoL296RUV5lqF/FGyx7JZpaMbksjMZhX9CNbl2FZoJW4hlCX05EknDsAK3/sUFAghYbvNw18=]
X-ClientProxiedBy: FR0P281CA0199.DEUP281.PROD.OUTLOOK.COM
(2603:10a6:d10:ad::7) To SN6PR02MB3919.namprd02.prod.outlook.com
(2603:10b6:805:33::13)
X-Microsoft-Original-Message-ID:
<ooxtip5vlr9yi90bqogjz1sd.1206500471024@hotmail.com>
MIME-Version: 1.0
X-MS-Exchange-MessageSentRepresentingType: 1
X-MS-PublicTrafficType: Email
X-MS-TrafficTypeDiagnostic: SN6PR02MB3919:EE_|CH2PR02MB6710:EE_
X-MS-Office365-Filtering-Correlation-Id:
a5702333-356f-4eaa-8623-08dc1a16cb30
X-Microsoft-Antispam: BCL:0;
X-Microsoft-Antispam-Message-Info:
=?utf-8?B?UXZEcDVuSWQ3UjE4YmI5dE4vU2ZYSGNnNjNEMTNaM0hnL3l5RFdhcC9PUE56?=
=?utf-8?B?VEE1b3hUZEFXbkZZa1J1cXFiYWR3R0ZvcEtKaDlrcEF0aWtXdTd4cVdZL0Qz?=
=?utf-8?B?eC9zRHZnUlRkV0poek9vOUZrcG9lMnRkRkRHY2pIazRZSHdBY21yR0dicFor?=
=?utf-8?B?SzlORGdlcHNKaWI2RDgrSHdrVCtLcFN5c1NidVlGZE1LdVNLb2tQbysrTkhh?=
=?utf-8?B?Vzgwc25HVmcxSUxRbkpDTlhBUUhMYWRVRHcyWllpV0ZUaU5CU3BObUdmc25p?=
=?utf-8?B?Y2V4VDZEVi9WWUR1WWlvZk51bjlaUnlTS0ZJOFdBcTZvOERFVVFyQ0Rpalgy?=
=?utf-8?B?ZGYvMU5XNDdOZTNLT2xtQmJWSlpFY24yWjIwbC93YjBWa3YvSnpPUzRrMk5t?=
=?utf-8?B?My9QaE1wbzlIblY4TThYeStnRjRMSGozSWJMZEtVaE1hZkY3TWp3UjM2bDdz?=
=?utf-8?B?U2wxQUdqZ0llUnY4NHBXRHRVQVdsMFc5YzlSMldxVzNlUkpQNUtEbThiKzRJ?=
=?utf-8?B?RGVUWXNObGl6QUQxTUtwYnBGZCt2MkpMM2Q2cXRUNHFPSWRxU01kZDBkcUxZ?=
=?utf-8?B?a2hBS3h5OTVrN0hvdFlaczZQTjE2SW0ySkVEUVRWbFNqeThteHlBZndmSWxF?=
=?utf-8?B?aGxqQ3hyc0tlb2k0eVRmOUJVeWl4YzRMdXYzR3lQbzQ0Tlh3cmptSk5LcHdi?=
=?utf-8?B?WlNnRXFIeVFuTXZYbTZqanhyeDE3UHdTdHNiQmFJbGhQU2piVGE0eTgybG9V?=
=?utf-8?B?L0xNdG9scUFpanZaVE9kajR6ZG8yMG8wZERoMk0yUit1bUExbm1ZU2VGL1Zi?=
=?utf-8?B?K3VhazJJOWFGZkh3cnAxWUJjZEEwZDl1cjE3NnZpL0VpKzlxbFFoRlF4MUdz?=
=?utf-8?B?VlVsV2NqanNPQm82aVZkU0lBdER5M1JLTUJldG8vZjMzbHEweU9aU1NqQkVC?=
=?utf-8?B?OHZ2ZUViOEw2WDN6ckMwa0liMDMwbjBmUW1xN2EvRktrOGM0aTl3UUw3eTVs?=
=?utf-8?B?SmwzeHd5YjlCSFpxMmFsMnVSbDVKYkc4ZFpZK28rZU1vNFBXMllZZFUxMWNi?=
=?utf-8?B?MjJJWWVKaGp2WUY1TDJFbWMwejZoVXNGVUt3dGUwdHN2KzBlcTVZMmJnVVBx?=
=?utf-8?B?RWY2cktoU3V6WFdGdEJrR01CMVAyd1ozbmJWM0ZEdjg0RXVnWlJRSFMzaUg2?=
=?utf-8?B?Ukt4RkZFeHg2TkdORm9EQ3dBZS9iWlRtcDN0SlFZOUlaRkF5b1RnbFJ2Y2JQ?=
=?utf-8?B?N3NpbEtValdOZlZNNitpQXJqWVFJb0xrSGVXWnJucVlUWWlzSFR1Q3IzWVVw?=
=?utf-8?B?NnFhUmZjUFB4SktZdkZYVzFDK3FWNkM1ZjVrRDBmQ1dJZURleThzQnA4NHV1?=
=?utf-8?B?RDRuSy83eHVMc29oTFh0WEdibVBVYzJKTjhhcDEzbHJnVnpObjdQTzFkWE5B?=
=?utf-8?B?Mjd5OFczWGFPUGgvSDlHbTZUZXV1UHFlVFJxaWlRPT0=?=
X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-ChunkCount: 1
X-MS-Exchange-AntiSpam-MessageData-0:
=?utf-8?B?YVorNGhKNVAwZjFTS0RMR1ZWMWY4cUpOMGtTOVpoQWxoWnEwN004b2tMcW5Y?=
=?utf-8?B?L0hCS2ZaRHE5aDFEWHFtOUcvT3ZsK1M5WGpvMjRtWENONkNMa29odGd5Y2pG?=
=?utf-8?B?dU51MW1FWllyZktjNVNMcm1TTW9zRzZBMzI5UG45djNJeG5TRlRTUlMwOXpr?=
=?utf-8?B?cXVMN2JJNU42eHJlSUZjUlAyQVZRSHU1QjhoNFlSdXFpT3dFYTdTTTBLSDA5?=
=?utf-8?B?MkNJaGI4OC83RlBNNks3V21MTEhzMDFmVlhqWVUweDIyOFppeEdqNVJmenhm?=
=?utf-8?B?bHFaRlJORmVkU20xbTc5MnVyTWp4UnlOdUJrS2tFeGlxUUV3Sy95S0FMRWdl?=
=?utf-8?B?bURhY2hNK0puWVh1blQyT1AxdnJKQWlpdHFFSGtoa2dtZkIwL2ZZQkd6dkhQ?=
=?utf-8?B?ZEwxc1cycE1BQzV4Y0gvRXN3MnpISFVxOHdqUXkvekp5UVpYMERKQmJnYVlI?=
=?utf-8?B?bHUyd1pPaW56NmFSMUNNeWdXb3ZmWldzbXZHaVBaR2xNZ0Q5d1BtMkpKZ1lD?=
=?utf-8?B?RXlERU5yYVpNcmI3QXU1a0I5MHMvVkZUdUNJWWphSENmN0h5dHBCK3o1Zk41?=
=?utf-8?B?K2U5ZHVpeUdNdTNDMXRFVzRqaW9EcGpnd2tTbzRLZFh6alpiemh5czhRZmxa?=
=?utf-8?B?bXJ5bVJpNGM1OEV6WGRnUlB4NWtRK0ZZcGEzWWF4NWpwMXN3cmVDalVLN0lR?=
=?utf-8?B?WjBXTTRwd0ZSZ2dWMlliMmR5cmRDbVljUm1IOWdubWoySGxYMisrTlhvTlAr?=
=?utf-8?B?WkJIVy9JWEp4Q2xrNXhSVEtnaVJOSkdUdzJhVVdFR0pLUkN3ZFhjZmRxT1lC?=
=?utf-8?B?Vm5BUDhSRERoWTFNNnpIa1M1ZFZ3OWdlVXdabE4xR3VTQ3ZZdmVsR1ZVSWI3?=
=?utf-8?B?SE5pUEhoU3RIeGVTNUVKeUIzSDY0bDRLb0VKRUg0ZDZzZGs4TFBPMzdqenRU?=
=?utf-8?B?Ri9IVjV3ZmZLVDdhYUpXcEdpLzNGV1pSRWFVbGlUT24vSzdOVklCOUVmSjFP?=
=?utf-8?B?d3ZLZ3FXMVFnUS8yQ1BjN2Z2aDQyZEtYK0I4YkRpWEszSldkSDFoeVI4ajNz?=
=?utf-8?B?UWZFcFJraklmMzM1MU9IeXA3L0JHOGpzSFpzcVhvTysxRVVSeEJ4NXBnbitG?=
=?utf-8?B?ckJZR1FSS051VExRTWlWNmhrbnpYdHc3N2xPeXdPc2x4TVV0M1ZxVWkrQmFm?=
=?utf-8?B?YTNrL2s1MVdsVXcxcG9XTG1nU0lVMG1aQUVaM3FCSjJIY1JyWXo2aVlLUDJI?=
=?utf-8?B?aFJLOTMxTlBscWVEUzFZUlJtVmJsWE1DSm9SNndRSCtWM1UwVDRnUU55RUNE?=
=?utf-8?B?dVNqZlJ2UHo1Wm5MMTRoZ0dwVVhoaUk3NjhieDcvZWJkWkNjeC8wQU1OUmdL?=
=?utf-8?B?Smk5WndDTjhpejQvcFUwa0txMjJsTmpoUmJId1pWWU5qZnNObTBsWXlCOWcv?=
=?utf-8?B?MTg2MTUybTJOOWROWEN5cS9iSEdMY2ZIV25EMTkzcVRLK3pjSGVwOWd4QlR0?=
=?utf-8?B?U1pYbGFzbllFbU5DZVZFdTNrTlpHazNFd3lRYzZVZVNlWWlObXRWbEVTQ3Vl?=
=?utf-8?B?bmFmd0w4MEZDRjRLbVlQYnRReGRVcFVOcDR4eTJLUWY4cW1QS3ZpazlSdW56?=
=?utf-8?B?Q1lSZW11OElsQlkvVTNraWdVaVE4OVFQZCtaRmJuNEd3NzYzVGVrV05yZDhE?=
=?utf-8?B?RjRoNkNrUzhub2NJUG0vcTRVd3dsTWNqSUcwbC9KeDI5dEZLWGRIRlB6TkNF?=
=?utf-8?Q?iZgnxeJA/4ROK+JXevf9pwd9FhNXa9wNAgvqSgb?=
X-OriginatorOrg: sct-15-20-4755-11-msonline-outlook-3d941.templateTenant
X-MS-Exchange-CrossTenant-Network-Message-Id:
a5702333-356f-4eaa-8623-08dc1a16cb30
X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthSource:
SN6PR02MB3919.namprd02.prod.outlook.com
X-MS-Exchange-CrossTenant-AuthAs: Internal
X-MS-Exchange-CrossTenant-OriginalArrivalTime: 21 Jan 2024 00:20:38.4519
(UTC)
X-MS-Exchange-CrossTenant-FromEntityHeader: Hosted
X-MS-Exchange-CrossTenant-Id: 84df9e7f-e9f6-40af-b435-aaaaaaaaaaaa
X-MS-Exchange-CrossTenant-RMS-PersistedConsumerOrg:
00000000-0000-0000-0000-000000000000
X-MS-Exchange-Transport-CrossTenantHeadersStamped: CH2PR02MB6710
X-Evolution-Source: mbox:/var/mail/django

image